košík: 0 Kč košík

Registrace

Hlavní kategorie

Výroba armovaných hadic

Rychlé kontakty

Adresa:
VYROBAHADIC.CZ
9. května 1162
742 58 Příbor
www.vyrobahadic.cz

Telefony:
(+420) 595 536 527
(+420) 595 536 536
(+420) 602 349 707

skype: vyrobahadic.cz

Fax:
(+420) 556 719 767

E-mail:
vyrobahadic@vyrobahadic.cz


Nejprodávanější zboží

Hadice 16*1200 TMO2 DKLN-DKLN M27*2 topení Tatra 483,00 Kč
bez dph detaily
Hadice 8*320 TU 40 DKLN-DKLN M16*1,5 nízkotlaka TATRA 86,00 Kč
bez dph detaily
Hadice 13*630 FBE DMF-DMF M22*1,5 745-13-15 brzdy Tatra 177,00 Kč
bez dph detaily
Pružina trubičková 7*1,5 PE TATRA 372,00 Kč
bez dph detaily
Spona 60-80/9 W1 TATRA 7,00 Kč
bez dph detaily

Akční zboží

Rychlospojka plast - rovná 10 8,20 Kč
bez dph detaily
Hadice vzduchová M22*1,5 červené konce/černá 215,00 Kč
bez dph detaily
Hadice 10*300 2SN DKL-DKL M18*1,5 vysokotlaká TATRA 81,00 Kč
bez dph detaily
Hadicovina TMO2 35/45 (FMO,TMS 36) 623,00 Kč
bez dph detaily

Nové zboží

Trubka P.E. 6*1 žlutá 8,10 Kč
bez dph detaily
Trubka P.E. 12*1 červená 25,00 Kč
bez dph detaily
Trubka P.E. 6*1 modrá 8,10 Kč
bez dph detaily

Všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost SKARAB, s.r.o., sídlem 9. května 1162, 74258 Příbor, IČ: 25857631, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 22394 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího či protinabídky kupujícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
3. Prodávající dodá kupujícímu jím objednané zboží, a to za podmínek uvedených v kupní smlouvě a v těchto VOP. Kupující se zavazuje jím objednané zboží převzít a řádně a v termínu splatnosti uhradit celou jeho kupní cenu.
4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Platební podmínky:
5. Kupní cenu je kupující povinen platit zásadně v hotovosti v okamžiku splnění dodávky.
Jestliže prodávající přistoupí na způsob bezhotovostních úhrad po splnění, je kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury prodávajícího, a to nejpozději v den splatnosti této faktury. Doba splatnosti se sjednává na 14 dnů po jejím vystavení. Faktura bude vystavena zpravidla při předání zboží (nebude-li vystavena faktura, bude při předání zboží vystaven dodací list a faktura bude zaslána kupujícímu dodatečně). Jedno vyhotovení faktury (dodacího listu) převezme při převzetí zboží kupující (příp. oprávněná osoba). Druhé vyhotovení faktury (dodacího listu) obdrží prodávající, na tomto vyhotovení kupující (příp. oprávněná osoba) potvrdí převzetí kupovaného zboží. Faktura (dodací list) slouží u kupní smlouvy uzavřené v ústní formě rovněž jako potvrzení o existenci této kupní smlouvy.

Dodání zboží
6. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle této smlouvy jeho odevzdáním kupujícímu. Odevzdáním zboží kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu v místě splnění, kterým je prodejna prodávajícího. Bude-li ze smlouvy vyplývat jiné místo splnění, zajistí dopravu zboží po České republice pro smluvní partnery (tj. kupující, jež vystavili prodávajícímu celoroční objednávku) prodávající zdarma. Pro ostatní odběratele bude doprava nad 10.000,- kč zdarma, do 10.000,- kč bude po území Moravy účtován poplatek 150,- kč a pro oblast Čech, Slovenska a Maďarska 250,- Kč. Nehodlá-li kupující využít uvedeného způsobu dopravy zboží, musí toto ve své objednávce uvést.
7. Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti kupujícího. V této době je kupující povinen dodávku zboží řádně převzít. Pokud se kupující ve stanovený den k odevzdání nedostaví (nebo jej nepřevezme v jiném místě než je prodejna prodávajícího) z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího, je tímto dnem splněno, na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího delšího 15 dnů je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení.
8. Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnictví).
9. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.

Záruka (reklamace)
10. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 6 měsíců (na některé druhy zboží poskytuje prodávající záruční dobu delší, v závislosti na délce záruční doby poskytované dodavatelem - taková skutečnost bude potvrzena individuálně). Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a na vady, zaviněné výrobcem.
Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené: a) neodborným použitím či skladováním zboží; b) mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním; c) živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem); d) jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)
V záruční době jsou veškeré závady kryté zárukou odstraněny bezplatně.
Postup při reklamaci vady zboží.
11. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po jeho dodání.
Zjevné vady je kupující povinen reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zboží či výskytu vady. Veškeré reklamace budou uplatňovány pouze v písemné formě, a to výhradně na formuláři prodávajícího, který je dostupný u řidiče prodávajícího doručujícího zboží, v sídle prodávajícího nebo na www.skarab.cz
Kupující nesmí s vadným zbožím nijak nakládat (zejména jej sám nesmí opravovat; může tak učinit až s předcházejícím souhlasem prodávajícího; v opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout reklamaci). Kupující doručují reklamované zboží na své náklady do sídla prodávajícího.
12. Odstranění vad zboží.
V případě, že kupující reklamuje vady zboží, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace náleží prodávajícímu.
Pokud prodávající zjistí, že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů prokazatelně vzniklých s vyřizováním této reklamace (včetně nákladů na dopravu).
Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné Zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu. Kupující nemá právo požadovat náklady vzniklé mu v souvislosti s reklamací zboží.

Sankce
13. Sjednává se úrok z prodlení s plněním peněžitých závazků kupujícího, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Za každý den prodlení prodávajícího se splněním povinnosti dodat zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny nedodaného zboží.

Závěrečná ustanovení
14. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a obecnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smlouvy.
15. Veškeré spory budou řešeny zásadně mimosoudně. V případě řešení sporů soudní cestou, je k jejich řešení příslušný místně příslušný soud prodávajícího. Veškeré spory budou řešeny dle Českého práva.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 29.01.2010.

 
SR SERTPLAS UNIFLEX SEMPERIT RUBENA